UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: employee_jobs
קטגוריה ראשית
עסקים וכלכלה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
מעמד בעבודה בני 15
ומעלה , אחוז בני 15ומעלה לפי מעמדבעבודה, אחוז בני 15ומעלה לפי מעמדבעבודה ובחלוקה לפימין, מעמד בעבודה,שכירים, עצמאיים,עבודה

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: מעמד בעבודה נתוני מפקד האוכלוסין והדיור 2008
תקציר
נתוני מעמד בעבודה של אוכלוסיית בני 15 ומעלה המעודכנים למפקד האוכלוסין והדיור על רקע שכבת תחומי שיפוט
היישובים הארצית 2008.בני 16 ומעלה בחלוקה לפי מין ולפי מעמד בעבודה: שכירים ועצמאיים

שם הארגון אחראי המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
פולינה בלכמן
תפקיד איש הקשר
ראש תחום ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66 66
95464
פרטי קשר
טלפון: 02-6592151
פקס: 02-6592173
דוא"ל: polinab@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
פולינה בלכמן
תפקיד איש הקשר
ראש תחום ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66 66
95464
פרטי קשר
טלפון: 02-6592151
פקס: 02-6592173
דוא"ל: polinab@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
השכבה נוצרה בתחום ממ"ג בלשכה המרכזית לסטטסטיקה ויש לבקש אישור לשימוש בנתונים.חל איסור להציג פירוט
דמוגרפי ביישובים או באזורים סטטיסטיים המונים פחות ממאה נפשות מפאת סודיות סטטיסטית

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
נתוני מעמד בעבודה של אוכלוסיית בני 15 ומעלה המעודכנים למפקד האוכלוסין והדיור על רקע שכבת תחומי שיפוט היישובים הארצית 2008.בני 16 ומעלה בחלוקה לפי מין ולפי מעמד בעבודה: שכירים ועצמאיים

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
סקרי קרקע
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
0
היסטוריית המידע
נתוני מעמד בעבודה של אוכלוסיית בני 15 ומעלה המעודכנים למפקד האוכלוסין והדיור על רקע שכבת תחומי שיפוט היישובים הארצית 2008.בני 16 ומעלה בחלוקה לפי מין ולפי מעמד בעבודה: שכירים ועצמאיים

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
27/12/2008
תאריך עדכון אחרון
27/12/2008
תאריך יצירת המטהדטה
22/03/2011
תדירות עדכון
תקופתי
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
284067.793
מזרח
377832.406
צפון
804422.969
דרום
130119.176
צפה צפה