UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: industries
קטגוריה ראשית
עסקים וכלכלה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
אחוז מועסקים בני 15
ומעלה, אחוז מועסקיםבני 15 ומעלה לפימין, ענפי תעסוקה,מועסקים, תעסוקה,אחוז מועסקים, עבודה

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: מועסקים לפי ענפי תעסוקה נתוני מפקד האוכלוסין והדיור 2008
תקציר
נתוני המועסקים לפי ענפי תעסוקה מעודכנים למפקד האוכלוסין והדיור 2008 על רקע שכבת תחומי שיפוט היישובים
הארצית.אחוז מועסקים בני 15 ומעלה בחלוקה לפי מין ולפי ענפי תעסוקה.

שם הארגון אחראי המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
פולינה בלכמן
תפקיד איש הקשר
ראש תחום ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
95464
פרטי קשר
טלפון: 02-6592151
פקס: 02-6592173
דוא"ל: polinab@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
פולינה בלכמן
תפקיד איש הקשר
ראש תחום ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
95464
פרטי קשר
טלפון: 02-6592151
פקס: 02-6592173
דוא"ל: polinab@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
השכבה נוצרה בתחום ממ"ג בלשכה המרכזית לסטטסטיקה ויש לבקש אישור לשימוש בנתונים.חל איסור להציג פירוט
דמוגרפי ביישובים או באזורים סטטיסטיים המונים פחות ממאה נפשות מפאת סודיות סטטיסטית

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
נתוני המועסקים לפי ענפי תעסוקה מעודכנים למפקד האוכלוסין והדיור 2008 על רקע שכבת תחומי שיפוט היישובים הארצית.אחוז מועסקים בני 15 ומעלה בחלוקה לפי מין ולפי ענפי תעסוקה.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
סקרי קרקע
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
0
היסטוריית המידע
נתוני המועסקים לפי ענפי תעסוקה מעודכנים למפקד האוכלוסין והדיור 2008 על רקע שכבת תחומי שיפוט היישובים הארצית.אחוז מועסקים בני 15 ומעלה בחלוקה לפי מין ולפי ענפי תעסוקה.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
27/12/2008
תאריך עדכון אחרון
27/12/2008
תאריך יצירת המטהדטה
22/03/2011
תדירות עדכון
תקופתי
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
284067.793
מזרח
377832.406
צפון
804422.969
דרום
130119.176
צפה צפה