UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: סקרי התכנות
קטגוריה ראשית
קדסטר ותכנון
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
תוכניות, עתודות,
תכנון

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: סקרים102011
תקציר
אתרים שהמינהל בדק לגביהם התכנות תכנונית שונות

שם הארגון אחראי המידע
רשות מקרקעי ישראל
איש הקשר בארגון
טל אלטמן
תפקיד איש הקשר
מנהל פרוייקטים GIS
כתובת הארגון
ירושלים
הצבי 15
999
פרטי קשר
טלפון: 732021437
פקס:
דוא"ל: shmuelz@mmi.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.mmi.gov.il/static/start.asp
שם הארגון מפיץ המידע
רשות מקרקעי ישראל
איש הקשר בארגון
טל אלטמן
תפקיד איש הקשר
מנהל פרוייקטים GIS
כתובת הארגון
ירושלים
הצבי 15
999
פרטי קשר
טלפון: 732021437
פקס:
דוא"ל: shmuelz@mmi.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.mmi.gov.il/static/start.asp


נגישות
מגבלת שימוש
לשימוש חברי הפורום לצורך עבודה בארגון

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
אתרים שהמינהל בדק לגביהם התכנות תכנונית שונות

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
DWK(Auto Desk)
גודל העברה
היסטוריית המידע
אתרים שהמינהל בדק לגביהם התכנות תכנונית שונות

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/1900
תאריך עדכון אחרון
29/01/2013
תאריך יצירת המטהדטה
04/03/2013
תדירות עדכון
רבעוני
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/12/2005
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה