UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מתחמי שיווק
קטגוריה ראשית
קדסטר ותכנון
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
מתחם

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: Projects
תקציר
שכבה פוליגונלית כלל ארצית של כל מיתחמי שיווק, השכבה כוללת מידע על מספר תוכנית רישום,מספר מתחם, שם
מתחם, קוד למ"ס, שם עיר, קוד אתר, שם אתר, מספר ספק, שם ספק, מספר מכרז, סטטוס, משווק, סיווג מתחם, שיטתפיתוח, עלות פיתוח, חלקות שנמכרו, אחוז נמכר, התחלות.

שם הארגון אחראי המידע
משרד הבינוי והשיכון
איש הקשר בארגון
יוסי ארד
תפקיד איש הקשר
מנהל יחידת GIS
כתובת הארגון
ירושלים
קלרמון גאנו 1
999
פרטי קשר
טלפון: 02-5847676
פקס: אין
דוא"ל: arady@moch.gov.il
אתר אינטרנט: www.moch.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
משרד הבינוי והשיכון
איש הקשר בארגון
יוסי ארד
תפקיד איש הקשר
מנהל יחידת GIS
כתובת הארגון
ירושלים
קלרמון גאנו 1
999
פרטי קשר
טלפון: 02-5847676
פקס: אין
דוא"ל: arady@moch.gov.il
אתר אינטרנט: www.moch.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
אין

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
1,250
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה פוליגונלית כלל ארצית של כל מיתחמי שיווק, השכבה כוללת מידע על מספר תוכנית רישום,מספר מתחם, שם מתחם, קוד למ"ס, שם עיר, קוד אתר, שם אתר, מספר ספק, שם ספק, מספר מכרז, סטטוס, משווק, סיווג מתחם, שיטת פיתוח, עלות פיתוח, חלקות שנמכרו, אחוז נמכר, התחלות.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה פוליגונלית כלל ארצית של כל מיתחמי שיווק, השכבה כוללת מידע על מספר תוכנית רישום,מספר מתחם, שם מתחם, קוד למ"ס, שם עיר, קוד אתר, שם אתר, מספר ספק, שם ספק, מספר מכרז, סטטוס, משווק, סיווג מתחם, שיטת פיתוח, עלות פיתוח, חלקות שנמכרו, אחוז נמכר, התחלות.

פורמט ותצורות מידע
CD
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/1900
תאריך עדכון אחרון
31/01/2013
תאריך יצירת המטהדטה
31/01/2013
תדירות עדכון
יומי
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/08/2006
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה