UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מחוזות משרד השיכון
קטגוריה ראשית
קדסטר ותכנון
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
מחוז

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: Districts
תקציר
מחוזות משרד הבינוי והשיכון

שם הארגון אחראי המידע
משרד הבינוי והשיכון
איש הקשר בארגון
יוסי ארד
תפקיד איש הקשר
מנהל יחידת GIS
כתובת הארגון
ירושלים
קלרמון גאנו 1
999
פרטי קשר
טלפון: 02-5847676
פקס: אין
דוא"ל: arady@moch.gov.il
אתר אינטרנט: www.moch.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
משרד הבינוי והשיכון
איש הקשר בארגון
יוסי ארד
תפקיד איש הקשר
מנהל יחידת GIS
כתובת הארגון
ירושלים
קלרמון גאנו 1
999
פרטי קשר
טלפון: 02-5847676
פקס: אין
דוא"ל: arady@moch.gov.il
אתר אינטרנט: www.moch.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
אין

מגבלת גישה
רמת דיוק
1
קנה מידה
50,000
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
מחוזות משרד הבינוי והשיכון

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
קליטה מקורבת
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
מחוזות משרד הבינוי והשיכון

פורמט ותצורות מידע
CD
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/1900
תאריך עדכון אחרון
31/01/2013
תאריך יצירת המטהדטה
31/01/2013
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/08/2006
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה