UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מפעלי מזון
קטגוריה ראשית
עסקים וכלכלה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
שם מפעל מזון

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: HGIS_FOOD_FACTORIES
תקציר
שכבה נקודתית של מיקום כל מפעלי המזון להם רשיון משרד הבריאות. בשכבה כוללת נתוני כתובת, טלפונים, שם
העסק, מספר רשיון, סיווג והערות שונות

שם הארגון אחראי המידע
משרד הבריאות
איש הקשר בארגון
דוד ויינברג
תפקיד איש הקשר
ראש תחום בריאות הסביבה
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
אין 999
999
פרטי קשר
טלפון: 506242611
פקס:
דוא"ל: david.w@MOH.HEALTH.GOV.IL
אתר אינטרנט: פנימי
שם הארגון מפיץ המידע
משרד הבריאות
איש הקשר בארגון
דוד ויינברג
תפקיד איש הקשר
ראש תחום בריאות הסביבה
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
אין 999
999
פרטי קשר
טלפון: 506242611
פקס:
דוא"ל: david.w@MOH.HEALTH.GOV.IL
אתר אינטרנט: פנימי


נגישות
מגבלת שימוש
אין

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
50,000
הפצה
3
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
לא
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה נקודתית של מיקום כל מפעלי המזון להם רשיון משרד הבריאות. בשכבה כוללת נתוני כתובת, טלפונים, שם העסק, מספר רשיון, סיווג והערות שונות

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
נקודה
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
SDE
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה נקודתית של מיקום כל מפעלי המזון להם רשיון משרד הבריאות. בשכבה כוללת נתוני כתובת, טלפונים, שם העסק, מספר רשיון, סיווג והערות שונות

פורמט ותצורות מידע
CD
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/1900
תאריך עדכון אחרון
14/09/2010
תאריך יצירת המטהדטה
17/02/2013
תדירות עדכון
לא ידוע
תאריך קבלת השכבות לפורום
06/04/2005
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה