UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: קווי קולחין
קטגוריה ראשית
מבנים ותשתיות
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
קו קולחין

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: HGIS_irrigation_line
תקציר
שכבה קווית של קווי הולכת קולחין. השכבה מכילה נתונים על מקור המים ושם היישוב המשתמש במים

שם הארגון אחראי המידע
משרד הבריאות
איש הקשר בארגון
דוד ויינברג
תפקיד איש הקשר
ראש תחום בריאות הסביבה
כתובת הארגון
ירושלים
אין 999
999
פרטי קשר
טלפון: 506242611
פקס:
דוא"ל: david.w@MOH.HEALTH.GOV.IL
אתר אינטרנט: פנימי
שם הארגון מפיץ המידע
משרד הבריאות
איש הקשר בארגון
דוד ויינברג
תפקיד איש הקשר
ראש תחום בריאות הסביבה
כתובת הארגון
ירושלים
אין 999
999
פרטי קשר
טלפון: 506242611
פקס:
דוא"ל: david.w@MOH.HEALTH.GOV.IL
אתר אינטרנט: פנימי


נגישות
מגבלת שימוש
אין

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
5,000
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
לא
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה קווית של קווי הולכת קולחין. השכבה מכילה נתונים על מקור המים ושם היישוב המשתמש במים

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
קו
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
SDE
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה קווית של קווי הולכת קולחין. השכבה מכילה נתונים על מקור המים ושם היישוב המשתמש במים

פורמט ותצורות מידע
CD
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/1900
תאריך עדכון אחרון
31/10/2012
תאריך יצירת המטהדטה
17/02/2013
תדירות עדכון
רבעוני
תאריך קבלת השכבות לפורום
06/04/2005
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה