UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: helkot12
קטגוריה ראשית
חקלאות
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
חלקות צומח

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: שכבת חלקות צומח
תקציר
מיפוי חלקות צומח

שם הארגון אחראי המידע
משרד החקלאות
איש הקשר בארגון
ירון רונן
תפקיד איש הקשר
מנמ"ר/מנהל תחום ממ"ג
כתובת הארגון
מזכרת בתיה
חרוב 12
999
פרטי קשר
טלפון: 03-9485369
פקס:
דוא"ל: yaronr@moag.gov.il
אתר אינטרנט:
שם הארגון מפיץ המידע
משרד החקלאות
איש הקשר בארגון
ירון רונן
תפקיד איש הקשר
מנמ"ר/מנהל תחום ממ"ג
כתובת הארגון
מזכרת בתיה
חרוב 12
999
פרטי קשר
טלפון: 03-9485369
פקס:
דוא"ל: yaronr@moag.gov.il
אתר אינטרנט:


נגישות
מגבלת שימוש
לציין מקור הנתונים , לא מהווה נתון למדידה או כל זכות קניין שהיא

מגבלת גישה
רמת דיוק
10
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
לא
מקורות
תיאור מרחבי
מיפוי חלקות צומח

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
DWK(Auto Desk)
גודל העברה
היסטוריית המידע
מיפוי חלקות צומח

פורמט ותצורות מידע
CD
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/1900
תאריך עדכון אחרון
23/12/2012
תאריך יצירת המטהדטה
01/03/2013
תדירות עדכון
לא סדיר
תאריך קבלת השכבות לפורום
15/02/2013
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה