UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: VeterinaryRegions
קטגוריה ראשית
גבולות אדמיניסטרטיביים ופוליטיים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
לשכה וטרינרית

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: לשכות וטרינריות - גבול שיפוט
תקציר
תחום גבול לשכות וטרינריות

שם הארגון אחראי המידע
משרד החקלאות
איש הקשר בארגון
ירון רונן
תפקיד איש הקשר
מנמ"ר/מנהל תחום ממ"ג
כתובת הארגון
מזכרת בתיה
חרוב 12
999
פרטי קשר
טלפון: 03-9485369
פקס:
דוא"ל: yaronr@moag.gov.il
אתר אינטרנט:
שם הארגון מפיץ המידע
משרד החקלאות
איש הקשר בארגון
ירון רונן
תפקיד איש הקשר
מנמ"ר/מנהל תחום ממ"ג
כתובת הארגון
מזכרת בתיה
חרוב 12
999
פרטי קשר
טלפון: 03-9485369
פקס:
דוא"ל: yaronr@moag.gov.il
אתר אינטרנט:


נגישות
מגבלת שימוש
אין

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
לא
מקורות
תיאור מרחבי
תחום גבול לשכות וטרינריות

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
קליטה מקורבת
פורמט וסביבות ייצור
DWK(Auto Desk)
גודל העברה
היסטוריית המידע
תחום גבול לשכות וטרינריות

פורמט ותצורות מידע
CD
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/12/1899
תאריך עדכון אחרון
31/12/1899
תאריך יצירת המטהדטה
01/03/2013
תדירות עדכון
כנדרש
תאריך קבלת השכבות לפורום
15/02/2013
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה