UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: חופי רחצה מוכרזים-חופים מותרים ואסורים לרחצה
קטגוריה ראשית
גבולות אדמיניסטרטיביים ופוליטיים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
חופי רחצה, גבולות,
חוף מוכרז, חוף אסורלרחצה

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: hof_polygon
תקציר
שכבה פוליגונלית של חופי רחצה וחופים האסורים לרחצה הסטטוטוריים, בים התיכון, ים סוף, ים המלח, ימת
הכנרת ונהר הירדן.

שם הארגון אחראי המידע
משרד הפנים
איש הקשר בארגון
מנחם ארסלן
תפקיד איש הקשר
מנהל אגף ממ"ג ויו"ר הפורום
כתובת הארגון
ירושלים
קפלן 2
91061
פרטי קשר
טלפון: 02-6701680 0
פקס: 02-3730900
דוא"ל: menahemar@moin.gov.il
אתר אינטרנט: www.moin.gov.il/gis
שם הארגון מפיץ המידע
משרד הפנים
איש הקשר בארגון
מנחם ארסלן
תפקיד איש הקשר
מנהל אגף ממ"ג ויו"ר הפורום
כתובת הארגון
ירושלים
קפלן 2
91061
פרטי קשר
טלפון: 02-6701680 0
פקס: 02-3730900
דוא"ל: menahemar@moin.gov.il
אתר אינטרנט: www.moin.gov.il/gis


נגישות
מגבלת שימוש
השימוש בהתאם לרשיון השימוש של מרכז המידע הגיאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים

מגבלת גישה
רמת דיוק
1000
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה פוליגונלית של חופי רחצה וחופים האסורים לרחצה הסטטוטוריים, בים התיכון, ים סוף, ים המלח, ימת הכנרת ונהר הירדן.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
DWK(Auto Desk)
גודל העברה
.15
היסטוריית המידע
הקווים המסמלים את גבולות החופים בשכבה זו תואמים לצו החופים 2012. הצו מגדיר חופים מוכרזים ואסורים
לרחצה בפריסה ארצית ומתעדכן אחת לשנה. הערות: עדכון לשכבה מהפצה 10

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
17/04/2005
תאריך עדכון אחרון
25/07/2012
תאריך יצירת המטהדטה
01/02/2013
תדירות עדכון
שנתי
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/10/2006
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה