UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מתקנים פוטו-וולטאיים מעל 50 קילוואט בחיבור למערכת החלוקה
קטגוריה ראשית
מבנים ותשתיות
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
מתקנים, פוטו-וולטאי,
פוטוולטאי

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: PV_beinoni_30_01_2013
תקציר
שכבה המבוצעת בהתאם להוראות תמ"א תמ"א 10/ ד/ 10. קווים הכחולים התקבלו מממ"י ומיזמים. מידע אלפאנומרי
התקבל ממערכת מעקב ובקרה של משרד הפנים ומסמכי התכניות. ייתכנו סטיות הן בנתונים אלפאנומריים והןבנתונים וקטוריים.

שם הארגון אחראי המידע
משרד הפנים
איש הקשר בארגון
מנחם ארסלן
תפקיד איש הקשר
מנהל אגף ממ"ג ויו"ר הפורום
כתובת הארגון
ירושלים
קפלן 2
91061
פרטי קשר
טלפון: 02-6701680 0
פקס: 02-3730900
דוא"ל: menahemar@moin.gov.il
אתר אינטרנט: www.moin.gov.il/gis
שם הארגון מפיץ המידע
משרד הפנים
איש הקשר בארגון
מנחם ארסלן
תפקיד איש הקשר
מנהל אגף ממ"ג ויו"ר הפורום
כתובת הארגון
ירושלים
קפלן 2
91061
פרטי קשר
טלפון: 02-6701680 0
פקס: 02-3730900
דוא"ל: menahemar@moin.gov.il
אתר אינטרנט: www.moin.gov.il/gis


נגישות
מגבלת שימוש
אין

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
5,000
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה המבוצעת בהתאם להוראות תמ"א תמ"א 10/ ד/ 10. קווים הכחולים התקבלו מממ"י ומיזמים. מידע אלפאנומרי התקבל ממערכת מעקב ובקרה של משרד הפנים ומסמכי התכניות. ייתכנו סטיות הן בנתונים אלפאנומריים והן בנתונים וקטוריים.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
DWK(Auto Desk)
גודל העברה
.2
היסטוריית המידע
שכבה המבוצעת בהתאם להוראות תמ"א תמ"א 10/ ד/ 10. קווים הכחולים התקבלו מממ"י ומיזמים. מידע אלפאנומרי התקבל ממערכת מעקב ובקרה של משרד הפנים ומסמכי התכניות. ייתכנו סטיות הן בנתונים אלפאנומריים והן בנתונים וקטוריים.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
22/08/2012
תאריך עדכון אחרון
30/01/2013
תאריך יצירת המטהדטה
22/08/2012
תדירות עדכון
חצי שנתי
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/10/2012
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה