UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: שכבת מידע על בתי מלון באילת
קטגוריה ראשית
עסקים וכלכלה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
אילת

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: eilat
תקציר
שכבת שנעשתה מדיגיטציה של אורתופוטו. השכבה כוללת את אתרי התיירות באילת וכוללת את שמותיהם ומספר החדרים
בהם.

שם הארגון אחראי המידע
משרד התיירות
איש הקשר בארגון
משה צימרמן
תפקיד איש הקשר
ממונה תכנון פיזי אזור תל אביב -יפו ומרכז
כתובת הארגון
ירושלים
בנק ישראל 5
91009
פרטי קשר
טלפון: 6664382
פקס: 6664483
דוא"ל: moshez@tourism.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.tourism.gov.il/Govheb/Pages/default.asp
שם הארגון מפיץ המידע
משרד התיירות
איש הקשר בארגון
משה צימרמן
תפקיד איש הקשר
ממונה תכנון פיזי אזור תל אביב -יפו ומרכז
כתובת הארגון
ירושלים
בנק ישראל 5
91009
פרטי קשר
טלפון: 6664382
פקס: 6664483
דוא"ל: moshez@tourism.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.tourism.gov.il/Govheb/Pages/default.asp


נגישות
מגבלת שימוש
לציין מקור נתונים- משרד התיירות

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
2
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבת שנעשתה מדיגיטציה של אורתופוטו. השכבה כוללת את אתרי התיירות באילת וכוללת את שמותיהם ומספר החדרים בהם.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
קליטה מקורבת
פורמט וסביבות ייצור
DWK(Auto Desk)
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבת שנעשתה מדיגיטציה של אורתופוטו. השכבה כוללת את אתרי התיירות באילת וכוללת את שמותיהם ומספר החדרים בהם.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/12/1899
תאריך עדכון אחרון
01/08/2004
תאריך יצירת המטהדטה
01/01/2013
תדירות עדכון
לא מתוכנן
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/08/2004
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה