UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: חופי רחצה מוכרזים-חופים מותרים ואסורים לרחצה
קטגוריה ראשית
ימים ונחלים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
חוף, חופים, חופי
רחצה, אסור ומותרלרחצה, ים, חוף ים,רחצה, הסדרת מקומותרחצה

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: חופים
תקציר
צו הסדרת מקומות הרחצה המגדיר את חופי הרחצה והחופים האסורים לרחצה, נחתם ע"י שר הפנים מר אברהם פורז,
ופורסם בקובץ התקנות 6509, ע"מ 447, ביום 23.4.04, אייר התשס"ד.שכבה פוליגונלית של חופי רחצה וחופיםהאסורים לרחצה הטטוטוריים, בים התיכון, ים סוף ים המלח, ימת הכנרת ונהר הירדן.

שם הארגון אחראי המידע
משרד הפנים
איש הקשר בארגון
מנחם ארסלן
תפקיד איש הקשר
מנהל אגף מידע גיאוגרפי וטכנולוגית מידע - מינהל התכ
כתובת הארגון
ירושלים
קפלן 2
91132
פרטי קשר
טלפון: 02-6700480
פקס: 03-9298261
דוא"ל: gis@moin.gov.il
אתר אינטרנט: www.moin.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
משרד הפנים
איש הקשר בארגון
מנחם ארסלן
תפקיד איש הקשר
מנהל אגף מידע גיאוגרפי וטכנולוגית מידע - מינהל התכ
כתובת הארגון
ירושלים
קפלן 2
91132
פרטי קשר
טלפון: 02-6700480
פקס: 03-9298261
דוא"ל: gis@moin.gov.il
אתר אינטרנט: www.moin.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
בהתאם לרישיון השימוש של מרכז המידע הגיאוגרפי-תכנוני

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
25,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
צו הסדרת מקומות הרחצה המגדיר את חופי הרחצה והחופים האסורים לרחצה, נחתם ע"י שר הפנים מר אברהם פורז, ופורסם בקובץ התקנות 6509, ע"מ 447, ביום 23.4.04, אייר התשס"ד.שכבה פוליגונלית של חופי רחצה וחופים האסורים לרחצה הטטוטוריים, בים התיכון, ים סוף ים המלח, ימת הכנרת ונהר הירדן.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
1
היסטוריית המידע
צו הסדרת מקומות הרחצה המגדיר את חופי הרחצה והחופים האסורים לרחצה, נחתם ע"י שר הפנים מר אברהם פורז,
ופורסם בקובץ התקנות 6509, ע"מ 447, ביום 23.4.04, אייר התשס"ד.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
23/04/2004
תאריך עדכון אחרון
01/09/2008
תאריך יצירת המטהדטה
05/09/2010
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל:
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
261298
מזרח
377841.63
צפון
777667
דרום
152828.763
צפה צפה