UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: city_stat_95
קטגוריה ראשית
גבולות אדמיניסטרטיביים ופוליטיים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
יישובים, אזורים
סטטיסטיים, חלוקותגיאוגרפיות, גבולותגיאוגרפיים, מפקד

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: אזורים סטטיסטיים 1995
תקציר
שכבה ארצית פוליגונלית שכבה ארצית של אזורים סטטיסטיים הנגזרת מתוך שכבת הבלוקים, החלוקה לאזורים
סטטיסטיים בשכבה זו מותאמת לגבולות הסטטוטורים המעודכנים לשנת 1995.השכבה מיועדת להיות שכבה נושאת למידעהמפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברמת אזורים סטטיסטיים, ניתן לשייך לשכבה כל מידע קיים ברמתאזורים סטטיסטיים, יישובים או מועצות אזוריות . למשל קבצי נתונים דמוגרפיים המפורסמים ע"י הלמ"ס מדישנה.

שם הארגון אחראי המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
אייל מהריאן
תפקיד איש הקשר
מנהל ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 02-6592115
פקס: 02-6592173
דוא"ל: eyalm@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
אייל מהריאן
תפקיד איש הקשר
מנהל ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 02-6592115
פקס: 02-6592173
דוא"ל: eyalm@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
זכויות היוצרים של תחום הממ"ג למ"ס

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה ארצית פוליגונלית שכבה ארצית של אזורים סטטיסטיים הנגזרת מתוך שכבת הבלוקים, החלוקה לאזורים סטטיסטיים בשכבה זו מותאמת לגבולות הסטטוטורים המעודכנים לשנת 1995.השכבה מיועדת להיות שכבה נושאת למידע המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברמת אזורים סטטיסטיים, ניתן לשייך לשכבה כל מידע קיים ברמת אזורים סטטיסטיים, יישובים או מועצות אזוריות . למשל קבצי נתונים דמוגרפיים המפורסמים ע"י הלמ"ס מדי שנה.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
פוטוגרמטריה
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
8
היסטוריית המידע
שכבה ארצית פוליגונלית שכבה ארצית של אזורים סטטיסטיים הנגזרת מתוך שכבת הבלוקים, החלוקה לאזורים סטטיסטיים בשכבה זו מותאמת לגבולות הסטטוטורים המעודכנים לשנת 1995.השכבה מיועדת להיות שכבה נושאת למידע המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברמת אזורים סטטיסטיים, ניתן לשייך לשכבה כל מידע קיים ברמת אזורים סטטיסטיים, יישובים או מועצות אזוריות . למשל קבצי נתונים דמוגרפיים המפורסמים ע"י הלמ"ס מדי שנה.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/12/1995
תאריך עדכון אחרון
31/12/1995
תאריך יצירת המטהדטה
17/05/2010
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה