UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מיפוי צומח ים תיכוני
קטגוריה ראשית
ביולוגיה ואקולוגיה
שפת הנתונים
אחר
מילות מפתח
מיפוי צומח

שפת המטהדטה
אחר
כותרת חלופית: veg_amos
תקציר
שכבה פוליגונלית של מיפוי חברות צומח, שימושי שטח כיסוי צומח ותצורות צומח (מצורפים טבלאות lut על פי
הפירוט הבא: assoc.dbf, veg_spec.dbf, vegcover.dbf, vegform.dbf, landcove.dbf, השכבות מפרטות אתשימושי הקרקע, סוגי הצמחיה והקודים שלהם כפי שמופיעם בשכבות הממ"ג)

שם הארגון אחראי המידע
רשות הטבע והגנים
איש הקשר בארגון
שמוליק אמיר
תפקיד איש הקשר
מנהל יחידת ה GIS
כתובת הארגון
ירושלים
עם ועולמו 3
95463
פרטי קשר
טלפון: 02-5006213
פקס: 02-5014861
דוא"ל: nramir@npa.org.il
אתר אינטרנט: http://www.parks.org.il
שם הארגון מפיץ המידע
רשות הטבע והגנים
איש הקשר בארגון
שמוליק אמיר
תפקיד איש הקשר
מנהל יחידת ה GIS
כתובת הארגון
ירושלים
עם ועולמו 3
95463
פרטי קשר
טלפון: 02-5006213
פקס: 02-5014861
דוא"ל: nramir@npa.org.il
אתר אינטרנט: http://www.parks.org.il


נגישות
מגבלת שימוש
כל שימוש בנתונים ילווה בקרדיט לרט"ג כיוצרת השכבה

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
50,000
הפצה
2
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
לא
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
לא
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה פוליגונלית של מיפוי חברות צומח, שימושי שטח כיסוי צומח ותצורות צומח (מצורפים טבלאות lut על פי הפירוט הבא: assoc.dbf, veg_spec.dbf, vegcover.dbf, vegform.dbf, landcove.dbf, השכבות מפרטות את שימושי הקרקע, סוגי הצמחיה והקודים שלהם כפי שמופיעם בשכבות הממ"ג)

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה פוליגונלית של מיפוי חברות צומח, שימושי שטח כיסוי צומח ותצורות צומח (מצורפים טבלאות lut על פי הפירוט הבא: assoc.dbf, veg_spec.dbf, vegcover.dbf, vegform.dbf, landcove.dbf, השכבות מפרטות את שימושי הקרקע, סוגי הצמחיה והקודים שלהם כפי שמופיעם בשכבות הממ"ג)

פורמט ותצורות מידע
גזירה לפי קנ"מ
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/01/1997
תאריך עדכון אחרון
01/01/1900
תאריך יצירת המטהדטה
01/03/2013
תדירות עדכון
לא מתוכנן
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/08/2004
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה