UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: density_built_residence
קטגוריה ראשית
קדסטר ותכנון
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
שטח בנוי, שימושי
קרקע, צפיפותאוכלוסיה, צפיפות שטחבנוי, שטח בנוילמגורים

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: צפיפות אוכלוסיה לשטח מגורים
תקציר
שכבת צפיפות האוכלוסיה בשטח מגורים לפי אזורים סטטיסטיים.הצפיפות מחושבת על ידי חלוקה של האוכלוסייה
באזור סטטיסטי נתון בשטח המגורים באותו אזור סטטיסטי.צפיפות אוכלוסייה בשטח מגורים באזור סטטיסטיהאוכלוסייה באזור הסטטיסטי נפשות חלקי שטח המגורים באזור הסטטיסטי בקמר.כלומר:ערך הצפיפות בכל אזורסטטיסטי מייצג נפשות לקמר.שטח המגורים בכל אזור סטטיסטי נגזר משכבת שימושי הקרקע שיוצרה בלמס בשיתוףובמימון משרד הפנים.

שם הארגון אחראי המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
אייל מהריאן
תפקיד איש הקשר
מנהל ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 0265921150
פקס: 026592173
דוא"ל: eyalm@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
אייל מהריאן
תפקיד איש הקשר
מנהל ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 0265921150
פקס: 026592173
דוא"ל: eyalm@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
זכויות היוצרים של תחום הממ"ג למ"ס ומשרה הפנים שהפרוייקט הוזמן על ידו .

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
שכבת צפיפות האוכלוסיה בשטח מגורים לפי אזורים סטטיסטיים.הצפיפות מחושבת על ידי חלוקה של האוכלוסייה באזור סטטיסטי נתון בשטח המגורים באותו אזור סטטיסטי.צפיפות אוכלוסייה בשטח מגורים באזור סטטיסטי האוכלוסייה באזור הסטטיסטי נפשות חלקי שטח המגורים באזור הסטטיסטי בקמר.כלומר:ערך הצפיפות בכל אזור סטטיסטי מייצג נפשות לקמר.שטח המגורים בכל אזור סטטיסטי נגזר משכבת שימושי הקרקע שיוצרה בלמס בשיתוף ובמימון משרד הפנים.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
פוטוגרמטריה
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
16
היסטוריית המידע
השכבה נוצאה ע"י עיבוד נתונים. חישוב צפיפות אוכלוסייה בשטח בנוי למגורים לקמ"ר.שטח המגורים בכל אזור
סטטיסטי נלקח משכבת שימושי הקרקע של הלמ"ס בשיתוף משרד הפנים

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/01/2004
תאריך עדכון אחרון
31/12/2003
תאריך יצירת המטהדטה
08/06/2010
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה