UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: land_use
קטגוריה ראשית
קדסטר ותכנון
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
שטח פתוח, שטחי
תעשייה ותשתיות, שטחימסחר, תרבות ופנאי,שטח פתוח ציבורי,ייעור, חקלאות

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: שימושי קרקע בישראל
תקציר
הגדרת שימושי קרקע: הדרכים בהן מנצל האדם את הקרקע לתפקודים שונים כגון: בינוי, חקלאות, ייעור, תעשייה
וכדומה.שימושי הקרקע מתייחסים למצב בהווה בניגוד לייעודי קרקע המתייחסים לשימוש עתידי. המידע על שימושיהקרקע הינו אחיד ורציף עבור כל שטח המדינה.ניתן להפיק מידע לפי חלוקות גיאוגרפיות שונות כגון: רשויותמקומיות, מועצות אזוריות, אזורים טבעיים וכד^.שימושי הקרקע מתחלקים לשני שימושים עיקריים: שטחים בנוייםושטחים פתוחים. השטח הבנוי מפולח לתתי סוגים:מגורים, חינוך והשכלה, תעשייה ותשתיות, מסחר, תרבות ופנאי,מבנים חקלאיים, בריאות ורווחה ושטחים ציבוריים אחרים.השטח הפתוח מפולח ל:ייעור, חקלאות ושטח פתוחציבורי.

שם הארגון אחראי המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
אייל מהריאן
תפקיד איש הקשר
מנהל ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 02-6592115
פקס: 02-6592173
דוא"ל: eyalm@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
אייל מהריאן
תפקיד איש הקשר
מנהל ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 02-6592115
פקס: 02-6592173
דוא"ל: eyalm@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
זכויות היוצרים של תחום הממ"ג למ"ס ומשרה הפנים שהפרוייקט הוזמן על ידו .

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה פוליגונלית רציפה הכוללת את שיומשי הקרקע, כאשר קיימים הבדלים קלים בתאריך עדכון שכבות המידע
שנתקבלו מארגונים שונים ומפורום המידע הגיאוגרפי.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
פוטוגרמטריה
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
16
היסטוריית המידע
השכבה נוצרה בתחום הממ"ג בלמ"ס . המידע מתבסס על עיבוד ואינטגרציה של מגוון מקורות מנהליים שהתקבלו
ממשרדים ממשלתיים, מארגונים לא ממשלתיים ומגופים פרטיים.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/01/2004
תאריך עדכון אחרון
31/12/2002
תאריך יצירת המטהדטה
17/05/2010
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה