UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: landmarks
קטגוריה ראשית
גבולות אדמיניסטרטיביים ופוליטיים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
מזהים מרכזיים,
מזהים, ציינים,ערבים, שטח בנוי

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: שכבת מזהים מרכזיים ביישובים ערביים בישראל
תקציר
שכבת מזהים מרכזיים ביישובים ערביים בישראל, השכבה הוכנה לקראת מפקד האוכלוסין והדיור 2008 .המידע
אודות שמות המזהים ומיקומם הגיאוגרפי נאסף ביחידת הממג בלמס על סמך יציאה לשטח ושימוש בGPS.כוללים:מסגדים, בתי ספר, מרפאות, חנויות ומצייני מקום נוספים

שם הארגון אחראי המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
אייל מהריאן
תפקיד איש הקשר
מנהל ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 026592115
פקס: 026592173
דוא"ל: eyalm@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
אייל מהריאן
תפקיד איש הקשר
מנהל ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 026592115
פקס: 026592173
דוא"ל: eyalm@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
זכויות היוצרים של תחום הממ"ג למ"ס

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
שכבת מזהים מרכזיים ביישובים ערביים בישראל, השכבה הוכנה לקראת מפקד האוכלוסין והדיור 2008 .המידע אודות שמות המזהים ומיקומם הגיאוגרפי נאסף ביחידת הממג בלמס על סמך יציאה לשטח ושימוש ב GPS.כוללים:מסגדים, בתי ספר, מרפאות, חנויות ומצייני מקום נוספים

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
נקודה
אופן קליטת המידע
קליטה מ G.P.S
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
0
היסטוריית המידע
שכבת מזהים מרכזיים ביישובים ערביים בישראל, השכבה הוכנה לקראת מפקד האוכלוסין והדיור 2008 .המידע אודות שמות המזהים ומיקומם הגיאוגרפי נאסף ביחידת הממג בלמס על סמך יציאה לשטח ושימוש ב GPS.כוללים:מסגדים, בתי ספר, מרפאות, חנויות ומצייני מקום נוספים

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/12/2007
תאריך עדכון אחרון
31/12/2007
תאריך יצירת המטהדטה
17/05/2010
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה