UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: נחלים
קטגוריה ראשית
ימים ונחלים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
נחלים

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: LYR_streams
תקציר
שכבה קוית של נחלים עם שמותיהם. נתונים קבועים- מספר, שם,קואורדינאטות (התחלה וסוף) שטח אגן
היקוות,אורך

שם הארגון אחראי המידע
רשות המים
איש הקשר בארגון
מעוז גילה
תפקיד איש הקשר
אחראי ממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
המסגר 14
999
פרטי קשר
טלפון: 03-6369774
פקס:
דוא"ל: maozg@water.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx
שם הארגון מפיץ המידע
רשות המים
איש הקשר בארגון
מעוז גילה
תפקיד איש הקשר
אחראי ממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
המסגר 14
999
פרטי קשר
טלפון: 03-6369774
פקס:
דוא"ל: maozg@water.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx


נגישות
מגבלת שימוש
לציין את מקור הנתונים- רשות המים

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה קוית של נחלים עם שמותיהם. נתונים קבועים- מספר, שם,קואורדינאטות (התחלה וסוף) שטח אגן היקוות,אורך

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
קו
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה קוית של נחלים עם שמותיהם. נתונים קבועים- מספר, שם,קואורדינאטות (התחלה וסוף) שטח אגן היקוות,אורך

פורמט ותצורות מידע
CD
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/12/1899
תאריך עדכון אחרון
29/01/2013
תאריך יצירת המטהדטה
01/03/2013
תדירות עדכון
כנדרש
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/08/2004
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה