UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: קידוחים
קטגוריה ראשית
מקורות מים תת קרקעיים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
קידוחים

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: kiduhim_klali
תקציר
שכבה נקודתית של קידוחים, מיקומי הקידוחים והבעלות עליהם, נתונים קבועים- מספר,שם, קואורדינאטה, שימוש,
קידוח (פרטי,מקורות, מחקר כו), נתונים משתנים- מפלסים (גם מפות), איכות מים (כלורידים, ניטרטים, יוניםראשיים וכו).

שם הארגון אחראי המידע
רשות המים
איש הקשר בארגון
מעוז גילה
תפקיד איש הקשר
אחראי ממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
המסגר 14
999
פרטי קשר
טלפון: 03-6369774
פקס:
דוא"ל: maozg@water.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx
שם הארגון מפיץ המידע
רשות המים
איש הקשר בארגון
מעוז גילה
תפקיד איש הקשר
אחראי ממ"ג
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
המסגר 14
999
פרטי קשר
טלפון: 03-6369774
פקס:
דוא"ל: maozg@water.gov.il
אתר אינטרנט: http://www.water.gov.il/hebrew/Pages/home.aspx


נגישות
מגבלת שימוש
לציין את מקור הנתונים- רשות המים

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה נקודתית של קידוחים, מיקומי הקידוחים והבעלות עליהם, נתונים קבועים- מספר,שם, קואורדינאטה, שימוש, קידוח (פרטי,מקורות, מחקר כו), נתונים משתנים- מפלסים (גם מפות), איכות מים (כלורידים, ניטרטים, יונים ראשיים וכו).

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
נקודה
אופן קליטת המידע
קליטה מ G.P.S
פורמט וסביבות ייצור
ArcInfo
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה נקודתית של קידוחים, מיקומי הקידוחים והבעלות עליהם, נתונים קבועים- מספר,שם, קואורדינאטה, שימוש, קידוח (פרטי,מקורות, מחקר כו), נתונים משתנים- מפלסים (גם מפות), איכות מים (כלורידים, ניטרטים, יונים ראשיים וכו).

פורמט ותצורות מידע
CD
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/12/1899
תאריך עדכון אחרון
01/01/1900
תאריך יצירת המטהדטה
01/03/2013
תדירות עדכון
כנדרש
תאריך קבלת השכבות לפורום
01/08/2007
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה