UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: metropolin
קטגוריה ראשית
גבולות אדמיניסטרטיביים ופוליטיים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: מטרופולינים בישראל
תקציר
טרופולין היא הגדרה חדשה המחליפה את ההגדרה הקודמת "אגד ערים". המטרופולין מורכבת בעיקר מיישובים בעלי
אופי עירוני, אך שלא כאגד ערים , נכללים בה גם שטחי מועצות אזוריות ויישובים כפריים המשולבים כלכליתותפקודית עם יישובי במטרופולין. המטרופולינים חולקו בהתאם למבנה הפנימי שלהן הגלעין: שטח העיר הראשית,טבעת פנימית, טבעת תיכונה וטבעת חיצונית.

שם הארגון אחראי המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
אייל מהריאן
תפקיד איש הקשר
מנהל ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 02-6592115
פקס: 02-65921730
דוא"ל: eyalm@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
אייל מהריאן
תפקיד איש הקשר
מנהל ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 02-6592115
פקס: 02-65921730
דוא"ל: eyalm@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
זכויות היוצרים של תחום הממ"ג למ"ס

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
טרופולין היא הגדרה חדשה המחליפה את ההגדרה הקודמת "אגד ערים". המטרופולין מורכבת בעיקר מיישובים בעלי אופי עירוני, אך שלא כאגד ערים , נכללים בה גם שטחי מועצות אזוריות ויישובים כפריים המשולבים כלכלית ותפקודית עם יישובי במטרופולין. המטרופולינים חולקו בהתאם למבנה הפנימי שלהן הגלעין: שטח העיר הראשית, טבעת פנימית, טבעת תיכונה וטבעת חיצונית.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
פוטוגרמטריה
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
היסטוריית המידע
השכבה נוצרה בתחום הממ"ג בלמ"ס עפ"י הגדרות המטרופולינים כפי שנקבעו בועדה ל סטטיסטיקה מוניציפאלית
ולסיווגים גיאוגרפיים בראשות הלמ"ס.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
31/01/2002
תאריך עדכון אחרון
31/01/2002
תאריך יצירת המטהדטה
17/05/2010
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה