UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: נקודות תשתית
קטגוריה ראשית
מבנים ותשתיות
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
עמוד חשמל, קידוח,
נקודת תשתית, אנטנה,עמוד מתח

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: INFRA_POINT
תקציר
עמוד חשמל - עמוד עשוי מעץ, פלדה או בטון הנושא כבלי מתח חשמלי המועברים בראשו. גובה עמודי המתח מושפע
ממתח הקו, מהמרחק בין העמודים ומדרישות הבטיחות לגבי גובה התילים מן הקרקע. ככל שמתח החשמל העובר בקוגבוה יותר, כך גם גובה העמודים, המרחקים ביניהם, המרחק בין התילים ואורך שרשראות המבודדים יהיו גדוליםיותר. נקודת תשתית - פרט תשתיתי נקודתי שאינו עמוד חשמל או נקודת קידוח. קידוח - מתקן היושב על פניהקרקע או על פני המים שמטרתו לבצע קידוח בתוך האדמה כדי להגיע לשכבת נפט, גז, או מים ולהוציאה.

שם הארגון אחראי המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il


gov map
נגישות
מגבלת שימוש
זכויות יוצרים: המרכז למיפוי ישראל

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
עמוד חשמל - עמוד עשוי מעץ, פלדה או בטון הנושא כבלי מתח חשמלי המועברים בראשו. גובה עמודי המתח מושפע ממתח הקו, מהמרחק בין העמודים ומדרישות הבטיחות לגבי גובה התילים מן הקרקע. ככל שמתח החשמל העובר בקו גבוה יותר, כך גם גובה העמודים, המרחקים ביניהם, המרחק בין התילים ואורך שרשראות המבודדים יהיו גדולים יותר. נקודת תשתית - פרט תשתיתי נקודתי שאינו עמוד חשמל או נקודת קידוח. קידוח - מתקן היושב על פני הקרקע או על פני המים שמטרתו לבצע קידוח בתוך האדמה כדי להגיע לשכבת נפט, גז, או מים ולהוציאה.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
נקודה
אופן קליטת המידע
פוטוגרמטריה
פורמט וסביבות ייצור
SDE
גודל העברה
היסטוריית המידע
בינואר 2011 יצאה גירסה מעודכנת של מבנה הבנט"ל (בסיס נתונים טופוגרפי לאומי). בינואר 2014 יצאה גירסה
מעודכנת של מבנה הבנט"ל (3.0).

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/05/2010
תאריך עדכון אחרון
31/12/2009
תאריך יצירת המטהדטה
17/03/2011
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה