UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: שכבת שמורות היער הארצית
קטגוריה ראשית
קדסטר ותכנון
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
שמורה, שמורת יער,
שמורות, שמורות יער

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית:
תקציר
שכבה ארצית פוליגונלית הכוללת לכל ישות את שם השמורה, מספרה, תאריך ההכרזה, מספר עיתון ההכרזה וסוג
ההכרזה

שם הארגון אחראי המידע
קרן קיימת לישראל
איש הקשר בארגון
ישראל טאובר
תפקיד איש הקשר
מנהל מערכת הממ"ג
כתובת הארגון
קריית ביאליק
הגליל 30
27019
פרטי קשר
טלפון: 04-8470260
פקס: 04-8470274
דוא"ל: israelt@kkl.org.il
אתר אינטרנט: www.kkl.org.il
שם הארגון מפיץ המידע
קרן קיימת לישראל
איש הקשר בארגון
ישראל טאובר
תפקיד איש הקשר
מנהל מערכת הממ"ג
כתובת הארגון
קריית ביאליק
הגליל 30
27019
פרטי קשר
טלפון: 04-8470260
פקס: 04-8470274
דוא"ל: ronent@kkl.org.il
אתר אינטרנט: www.kkl.org.il


נגישות
מגבלת שימוש
בכפוף לאישור הפצה (למעט חברי פורום הממ"ג של מ.הפנים) ו או חתימה על מסמך זכויות יוצרים בקק"ל עפ"י
שימוש היעד של מבקש השכבה.

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
25,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה ארצית פוליגונלית הכוללת לכל ישות את שם השמורה, מספרה, תאריך ההכרזה, מספר עיתון ההכרזה וסוג ההכרזה

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
2.1
היסטוריית המידע
שמורות היער הוכרזו, שונו ובוטלו בארץ ישראל משנת 1926. הוחלט, על מנת להציג תמונת מצב מסודרת של
השמורות, לעשות פרויקט במסגרתו נעשתה הקליטה של המידע עפ"י כלל ההכרזות ופרטים אחרים. הפרויקט נערך

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
04/02/2001
תאריך עדכון אחרון
29/04/2010
תאריך יצירת המטהדטה
29/10/2009
תדירות עדכון
כנדרש
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה