UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: כיסויי קרקע
קטגוריה ראשית
הדמאות מפות בסיס וכיסויי שטח
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
כיסויי קרקע, תכסית,
שטח סלעי, טרשים,סחף, חול, דיונות,מעובד, בור, מטע,כרם, גינה, יער,חורש, שיחים, עשבים

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: LCOV_AREA
תקציר
תכסית מלאכותית ללא צמחיה - פני שטח, בעיקרם ללא צמחיה, המכוסים על ידי שילוב של מאפייני התיישבות
אנושית: מבנים, כבישים, מדרכות, חצרות מבנים, מגרשים, חניות, ככרות, חציבה, כרייה או שינוי פני הקרקעבידי אדם ועוד. תכסית טבעית ללא צמחיה - פני שטח, ללא צמחיה, או כמעט ללא צמחיה (פחות מ-10 אחוז צמחיה),המאופיינים בכיסויי קרקע טבעיים: סלע, סוגי קרקע (אדמה) או צורות קרקע שונות. תכסית קרקע מעובדת מתוחזקת- פני שטח המכוסים צמחיה שמקורה אנושית: צמחיה חקלאית כמו גידולי שדה ומטעי עצי פרי, או צמחיית נוי(בגינות וכדומה). נכללים כאן גם שטחים שהוכנו בפועל לצמחיה כמו שטח חרוש. תכסית צמחיה טבעית - פני שטחהמכוסים צמחיה טבעית או כמעט טבעית. (צמחיה שהיא איננה חקלאית.) סיווג זה כולל יער וחורש טבעי, נטע אדםאו מעורב ללא אבחנה, שיחים ועשבים.

שם הארגון אחראי המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
המרכז למיפוי ישראל
איש הקשר בארגון
איריס ציחה
תפקיד איש הקשר
שיווק ומכירת מוצרי מיפוי סיפרתיים
כתובת הארגון
תל אביב -יפו
לינקולן 1
6522034
פרטי קשר
טלפון: 03-6231813
פקס: 03-5611565
דוא"ל: carto@mapi.gov.il
אתר אינטרנט: www.mapi.gov.il


gov map
נגישות
מגבלת שימוש
זכויות יוצרים: המרכז למיפוי ישראל

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
תכסית מלאכותית ללא צמחיה - פני שטח, בעיקרם ללא צמחיה, המכוסים על ידי שילוב של מאפייני התיישבות אנושית: מבנים, כבישים, מדרכות, חצרות מבנים, מגרשים, חניות, ככרות, חציבה, כרייה או שינוי פני הקרקע בידי אדם ועוד. תכסית טבעית ללא צמחיה - פני שטח, ללא צמחיה, או כמעט ללא צמחיה (פחות מ-10 אחוז צמחיה), המאופיינים בכיסויי קרקע טבעיים: סלע, סוגי קרקע (אדמה) או צורות קרקע שונות. תכסית קרקע מעובדת מתוחזקת - פני שטח המכוסים צמחיה שמקורה אנושית: צמחיה חקלאית כמו גידולי שדה ומטעי עצי פרי, או צמחיית נוי (בגינות וכדומה). נכללים כאן גם שטחים שהוכנו בפועל לצמחיה כמו שטח חרוש. תכסית צמחיה טבעית - פני שטח המכוסים צמחיה טבעית או כמעט טבעית. (צמחיה שהיא איננה חקלאית.) סיווג זה כולל יער וחורש טבעי, נטע אדם או מעורב ללא אבחנה, שיחים ועשבים.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
פוטוגרמטריה
פורמט וסביבות ייצור
SDE
גודל העברה
0
היסטוריית המידע
בינואר 2011 יצאה גירסה מעודכנת של מבנה הבנט"ל (בסיס נתונים טופוגרפי לאומי). בינואר 2014 יצאה גירסה
מעודכנת של מבנה הבנט"ל (3.0).

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
01/05/2010
תאריך עדכון אחרון
31/12/2009
תאריך יצירת המטהדטה
17/03/2011
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
285000
מזרח
377000
צפון
805000
דרום
124000
צפה צפה