UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: workhours_transport
קטגוריה ראשית
עסקים וכלכלה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
ממוצע שעות עבודה,
ממוצע שעות עבודהבשבוע, שעות עבודה,אמצעי הגעה לעבודה,שימוש באמצעי הגעהלעבודה, עבודה,תחבורה, הרגלי נסיעה

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: שעות עבודה ואמצעי הגעה לעבודה נתוני מפקד האוכלוסין והדיור 2008
תקציר
נתונים על שעות עבודה ואמצעי הגעה לעבודה המעודכנים למפקד האוכלוסין והדיור. נתונים אודות שעות עבודה
בשבוע לפי מין ואמצעי הגעה לעבודה.

שם הארגון אחראי המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
פולינה בלכמן
תפקיד איש הקשר
ראש תחום ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
95464
פרטי קשר
טלפון: 02-6592151
פקס: 02-6592173
דוא"ל: polinab@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
פולינה בלכמן
תפקיד איש הקשר
ראש תחום ממ"ג
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
95464
פרטי קשר
טלפון: 02-6592151
פקס: 02-6592173
דוא"ל: polinab@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: www.cbs.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
השכבה נוצרה בתחום ממ"ג בלשכה המרכזית לסטטסטיקה ויש לבקש אישור לשימוש בנתונים.חל איסור להציג פירוט
דמוגרפי ביישובים או באזורים סטטיסטיים המונים פחות ממאה נפשות מפאת סודיות סטטיסטית

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
נתונים על שעות עבודה ואמצעי הגעה לעבודה המעודכנים למפקד האוכלוסין והדיור. נתונים אודות שעות עבודה בשבוע לפי מין ואמצעי הגעה לעבודה.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
סקרי קרקע
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
0
היסטוריית המידע
נתונים על שעות עבודה ואמצעי הגעה לעבודה המעודכנים למפקד האוכלוסין והדיור. נתונים אודות שעות עבודה בשבוע לפי מין ואמצעי הגעה לעבודה.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
27/12/2008
תאריך עדכון אחרון
27/12/2008
תאריך יצירת המטהדטה
22/03/2011
תדירות עדכון
תקופתי
תאריך קבלת השכבות לפורום
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
284067.793
מזרח
377832.406
צפון
804422.969
דרום
130119.176
צפה צפה