UserInfo
Menu
סינון לפי
תאריך עדכון השכבה
SinunYear
קטגוריות
SinunCategory
ארגון מפיץ המידע
SinunIrgun
תוצאות חיפוש (36) מיין תוצאות לפי

נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: משלח יד
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 27 משתנים בנושא משלחי יד שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: דיור
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 12 משתנים בנושא דיור שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: מוגבלויות
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 5 משתנים בנושא מוגבלויות שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: משקי בית
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 16 משתנים בנושא משקי בית שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: מוצא
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 11 משתנים בנושא מוצא שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: גילאי 65 ומעלה
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 7משתנים בנושא גילאי 65 ומעלה שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: שעות עבודה ואמצעי הגעה למקום העבודה
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 21 משתנים בנושא שעות עבודה והגעה למקום העבודה שמקורם במפק
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: נישואין וילודה
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 10 משתנים בנושא נישוארים וילודה שמקורם במפקד האוכלוסין 20
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: ענפי תעסוקה
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 48משתנים בנושא ענפי תעסוקה שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: אוכלוסיה, מין גיל ודת
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 22 משתנים דמוגרפיים שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
  4   3   2   1