UserInfo
Menu
סינון לפי
תאריך עדכון השכבה
SinunYear
קטגוריות
SinunCategory
ארגון מפיץ המידע
SinunIrgun
תוצאות חיפוש (271) מיין תוצאות לפי

נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: משלח יד
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 27 משתנים בנושא משלחי יד שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: דיור
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 12 משתנים בנושא דיור שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: מוגבלויות
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 5 משתנים בנושא מוגבלויות שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: משקי בית
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 16 משתנים בנושא משקי בית שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
רובע
שכבה ארצית פוליגונלית שכבה ארצית של רובעים הנגזרת מתוך החלוקה לאזורים סטטיסטיים בשכבה זו מותאמת לגב
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: מוצא
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 11 משתנים בנושא מוצא שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: גילאי 65 ומעלה
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 7משתנים בנושא גילאי 65 ומעלה שמקורם במפקד האוכלוסין 2008
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
תת רובע
שכבה ארצית פוליגונלית שכבה ארצית של רובעים הנגזרת מתוך החלוקה לאזורים סטטיסטיים בשכבה זו מותאמת לגב
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: נישואין וילודה
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 10 משתנים בנושא נישוארים וילודה שמקורם במפקד האוכלוסין 20
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: שעות עבודה ואמצעי הגעה למקום העבודה
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 21 משתנים בנושא שעות עבודה והגעה למקום העבודה שמקורם במפק
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2008
  28   27   26   25   24   23   22   21   20   19   18   17   16   15   14   13   12   11   10   9   8   7   6   5   4   3   2   1