UserInfo
Menu
תוצאות חיפוש (36) מיין תוצאות לפי

density_built_residence
שכבת צפיפות האוכלוסיה בשטח מגורים לפי אזורים סטטיסטיים.הצפיפות מחושבת על ידי חלוקה של האוכלוסייה באז
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2003
land_use
הגדרת שימושי קרקע: הדרכים בהן מנצל האדם את הקרקע לתפקודים שונים כגון: בינוי, חקלאות, ייעור, תעשייה ו
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 31/12/2002
מחוזות משרד השיכון
מחוזות משרד הבינוי והשיכון
משרד הבינוי והשיכון | 31/01/2013
מתחמי שיווק
שכבה פוליגונלית כלל ארצית של כל מיתחמי שיווק, השכבה כוללת מידע על מספר תוכנית רישום,מספר מתחם, שם מת
משרד הבינוי והשיכון | 31/01/2013
גבול תבעות
שכבה פוליגונלית כלל ארצית של תב"עות ,השכבה כוללת מידע על מספר תוכנית, מספר תוכנית רישום, taba2out.
משרד הבינוי והשיכון | 31/01/2013
מלאי תיכנון עירוני
שכבה פוליגונלית כלל ארצית של גבולות השטחים שיש להם תב"ע, השכבה כוללת מידע על מספר תוכנית, מספר תוכ
משרד הבינוי והשיכון | 31/01/2013
מיגרשים בתב"ע
שכבה פוליגונלית כלל ארצית של כל המיגרשים שיש להם תב"ע, השכבה כוללת מידע על מספר תוכנית, מספר תוכנית,
משרד הבינוי והשיכון | 31/01/2013
שכבת שמורות היער הארצית
שכבה ארצית פוליגונלית הכוללת לכל ישות את שם השמורה, מספרה, תאריך ההכרזה, מספר עיתון ההכרזה וסוג ההכר
קרן קיימת לישראל | 29/04/2010
עתודות קרקע
תוכניות מפורטות בשלבי תכנון. שכבה פוליגונלית של עתודות קרקע ממי הכוללת מידע על מחוז,שם גורם מנגל,
רשות מקרקעי ישראל | 29/01/2013
סקרי התכנות
אתרים שהמינהל בדק לגביהם התכנות תכנונית שונות
רשות מקרקעי ישראל | 29/01/2013
  4   3   2   1