UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: תת רובע
קטגוריה ראשית
גבולות אדמיניסטרטיביים ופוליטיים
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
תת רובע, אזורים
סטטיסטיים, חלוקותגיאוגרפיות, מפקדהאוכלוסין והדיור

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: Tat_Rova_cesus08
תקציר
שכבה ארצית פוליגונלית שכבה ארצית של רובעים הנגזרת מתוך החלוקה לאזורים סטטיסטיים בשכבה זו מותאמת
לגבולות הסטטוטורים המעודכנים לשנת 2008.השכבה מיועדת להיות שכבה נושאת למידע המפורסם ע"י הלשכה המרכזיתלסטטיסטיקה ברמת אזורים סטטיסטיים, ניתן לשייך לשכבה כל מידע קיים ברמת תתי רבעים, יישובים או מועצותאזוריות . למשל קבצי נתונים דמוגרפיים המפורסמים ע"י הלמ"ס מדי שנה.

שם הארגון אחראי המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
ורד גרניט
תפקיד איש הקשר
מרכזת מטהדטה
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 02 6592138
פקס: 26592173
דוא"ל: vgranit@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: cbs.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
ורד גרניט
תפקיד איש הקשר
מרכזת מטהדטה
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 02 6592138
פקס: 26592173
דוא"ל: vgranit@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: cbs.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
זכויות יוצרים למ"ס. צריך אישור לשימוש

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבה ארצית פוליגונלית שכבה ארצית של רובעים הנגזרת מתוך החלוקה לאזורים סטטיסטיים בשכבה זו מותאמת לגבולות הסטטוטורים המעודכנים לשנת 2008.השכבה מיועדת להיות שכבה נושאת למידע המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברמת אזורים סטטיסטיים, ניתן לשייך לשכבה כל מידע קיים ברמת תתי רבעים, יישובים או מועצות אזוריות . למשל קבצי נתונים דמוגרפיים המפורסמים ע"י הלמ"ס מדי שנה.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
סקרי קרקע
פורמט וסביבות ייצור
shapes
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבה ארצית פוליגונלית שכבה ארצית של רובעים הנגזרת מתוך החלוקה לאזורים סטטיסטיים בשכבה זו מותאמת לגבולות הסטטוטורים המעודכנים לשנת 2008.השכבה מיועדת להיות שכבה נושאת למידע המפורסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ברמת אזורים סטטיסטיים, ניתן לשייך לשכבה כל מידע קיים ברמת תתי רבעים, יישובים או מועצות אזוריות . למשל קבצי נתונים דמוגרפיים המפורסמים ע"י הלמ"ס מדי שנה.

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
27/12/2008
תאריך עדכון אחרון
31/12/2008
תאריך יצירת המטהדטה
27/11/2011
תדירות עדכון
כנדרש
תאריך קבלת השכבות לפורום
20/01/2013
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה