UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: נושאי חקירה ממפקד האוכלוסין 2008: מוצא
קטגוריה ראשית
תרבות חברה ודמוגרפיה
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
מוצא מפקד האוכלוסין
והדיור

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: Origin
תקציר
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 11 משתנים בנושא מוצא שמקורם במפקד האוכלוסין 2008

שם הארגון אחראי המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
ורד גרניט
תפקיד איש הקשר
מרכזת מטהדטה
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 02 6592138
פקס: 26592173
דוא"ל: vgranit@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: cbs.gov.il
שם הארגון מפיץ המידע
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה
איש הקשר בארגון
ורד גרניט
תפקיד איש הקשר
מרכזת מטהדטה
כתובת הארגון
ירושלים
כנפי נשרים 66
91342
פרטי קשר
טלפון: 02 6592138
פקס: 26592173
דוא"ל: vgranit@cbs.gov.il
אתר אינטרנט: cbs.gov.il


נגישות
מגבלת שימוש
זכויות יוצרים למ"ס. צריך אישור לשימוש

מגבלת גישה
רמת דיוק
2
קנה מידה
10,000
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
לא
מקורות
תיאור מרחבי
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 11 משתנים בנושא מוצא שמקורם במפקד האוכלוסין 2008

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
סקרי קרקע
פורמט וסביבות ייצור
shapes
גודל העברה
היסטוריית המידע
שכבת יישובים פוליגונלית בכיסוי ארצי המכילה 11 משתנים בנושא מוצא שמקורם במפקד האוכלוסין 2008

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
27/12/2008
תאריך עדכון אחרון
31/12/2008
תאריך יצירת המטהדטה
01/07/2011
תדירות עדכון
כנדרש
תאריך קבלת השכבות לפורום
20/01/2013
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה