UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מפות מפתח (שטח גיליון מצב מוצע) תמ"אות
קטגוריה ראשית
קדסטר ותכנון
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
מפות מפתח, תכנון,
תוכנית מתאר ארצית,מינהל התכנון,מסגרות, תחום גיליון,גיליון, מצב מוצע,תמ"א, תמא

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: tma_misgarot_21032013
תקציר
שכבת תחומי גיליונות מצב מוצע של תשריטי התכנית שנמצאים בסטטוס העברה להשגות הציבור ואישור. השכבה
פוליגונלית וכוללת מידע טבלאי. הפוליגונים מתארים את תחומי כל תשריט בנפרד - ונוצרו ככלי עבודה על מנתלאפשר זיהוי ע"פ מיקום באשר לתכניות החלות, לתשריטים הרלוונטיים ולקבל מידע בסיסי על תשריטי התכניתוהשינויים החלים במקום המבוקש. המסגרות מעודכנות באופן שוטף בהתאם לשינויים לתמ"א. תאריך העדכון האחרוןהוא חלק משם השכבה.

שם הארגון אחראי המידע
משרד הפנים
איש הקשר בארגון
מנחם ארסלן
תפקיד איש הקשר
מנהל אגף ממ"ג ויו"ר הפורום
כתובת הארגון
ירושלים
קפלן 2
91061
פרטי קשר
טלפון: 02-6701680 0
פקס: 02-3730900
דוא"ל: menahemar@moin.gov.il
אתר אינטרנט: www.moin.gov.il/gis
שם הארגון מפיץ המידע
משרד הפנים
איש הקשר בארגון
מנחם ארסלן
תפקיד איש הקשר
מנהל אגף ממ"ג ויו"ר הפורום
כתובת הארגון
ירושלים
קפלן 2
91061
פרטי קשר
טלפון: 02-6701680 0
פקס: 02-3730900
דוא"ל: menahemar@moin.gov.il
אתר אינטרנט: www.moin.gov.il/gis


נגישות
מגבלת שימוש
השכבה איננה סטטוטורית. השימוש בהתאם לרשיון השימוש של מרכז המידע הגיאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים.

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבת תחומי גיליונות מצב מוצע של תשריטי התכנית שנמצאים בסטטוס העברה להשגות הציבור ואישור. השכבה פוליגונלית וכוללת מידע טבלאי. הפוליגונים מתארים את תחומי כל תשריט בנפרד - ונוצרו ככלי עבודה על מנת לאפשר זיהוי ע"פ מיקום באשר לתכניות החלות, לתשריטים הרלוונטיים ולקבל מידע בסיסי על תשריטי התכנית והשינויים החלים במקום המבוקש. המסגרות מעודכנות באופן שוטף בהתאם לשינויים לתמ"א. תאריך העדכון האחרון הוא חלק משם השכבה.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
4.17
היסטוריית המידע
השכבה נוצרה ע"י אגף מידע גיאוגרפי וטכנולוגית מידע, מינהל התכנון - משרד הפנים, במסגרת פרוייקט יצירת
מפות מפתח שמבוצע בשוטף, ככלי עבודה למשתמשי המידע השונים, בקרב גופי תכנון, עובדי המשרד והציבור הרחב.

פורמט ותצורות מידע
CD
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
21/03/2013
תאריך עדכון אחרון
21/03/2013
תאריך יצירת המטהדטה
21/03/2013
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
21/03/2013
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה