UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: מפות מפתח (גבול תכנית) תמ"מים
קטגוריה ראשית
קדסטר ותכנון
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
מפות מפתח, תכנון,
תוכנית מתאר ארצית,מינהל התכנון, קוויםכחולים, גיליון, מצבמוצע, תמ"מ, תממ

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית: tmm_kav_kahol_040413
תקציר
שכבת גבולות התכנית (תשריטי מצב מוצע) שנמצאות בסטטוס העברה להשגות הציבור ואישור ויש להן גבולות תכנית
ברורים ("קווים כחולים") פוליגונליים. השכבה פוליגונלית וכוללת מידע טבלאי. הקווים מתארים את הגבול לכלתשריט בנפרד - ונוצרו ככלי עבודה על מנת לאפשר זיהוי ע"פ מיקום באשר לתכניות החלות, לתשריטים הרלוונטייםולקבל מידע בסיסי על תשריטי התכנית והשינויים החלים במקום המבוקש. הקווים הכחולים מעודכנים באופן שוטףבהתאם לשינויים בתמ"מ. תאריך העדכון האחרון הוא חלק משם השכבה.

שם הארגון אחראי המידע
משרד הפנים
איש הקשר בארגון
מנחם ארסלן
תפקיד איש הקשר
מנהל אגף ממ"ג ויו"ר הפורום
כתובת הארגון
ירושלים
קפלן 2
91061
פרטי קשר
טלפון: 02-6701680 0
פקס: 02-3730900
דוא"ל: menahemar@moin.gov.il
אתר אינטרנט: www.moin.gov.il/gis
שם הארגון מפיץ המידע
משרד הפנים
איש הקשר בארגון
מנחם ארסלן
תפקיד איש הקשר
מנהל אגף ממ"ג ויו"ר הפורום
כתובת הארגון
ירושלים
קפלן 2
91061
פרטי קשר
טלפון: 02-6701680 0
פקס: 02-3730900
דוא"ל: menahemar@moin.gov.il
אתר אינטרנט: www.moin.gov.il/gis


נגישות
מגבלת שימוש
השכבה איננה סטטוטורית. השימוש בהתאם לרשיון השימוש של מרכז המידע הגיאוגרפי-תכנוני של משרד הפנים.

מגבלת גישה
רמת דיוק
999
קנה מידה
לא ידוע
הפצה
11
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
כן
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
כן
מקורות
תיאור מרחבי
שכבת גבולות התכנית (תשריטי מצב מוצע) שנמצאות בסטטוס העברה להשגות הציבור ואישור ויש להן גבולות תכנית ברורים ("קווים כחולים") פוליגונליים. השכבה פוליגונלית וכוללת מידע טבלאי. הקווים מתארים את הגבול לכל תשריט בנפרד - ונוצרו ככלי עבודה על מנת לאפשר זיהוי ע"פ מיקום באשר לתכניות החלות, לתשריטים הרלוונטיים ולקבל מידע בסיסי על תשריטי התכנית והשינויים החלים במקום המבוקש. הקווים הכחולים מעודכנים באופן שוטף בהתאם לשינויים בתמ"מ. תאריך העדכון האחרון הוא חלק משם השכבה.

ייצוג מרחבי
וקטור
סוג היישות
פוליגון
אופן קליטת המידע
דיגיטציה
פורמט וסביבות ייצור
Shapes
גודל העברה
היסטוריית המידע
השכבה נוצרה ע"י אגף מידע גיאוגרפי וטכנולוגית מידע, מינהל התכנון - משרד הפנים, במסגרת פרוייקט יצירת
מפות מפתח שמבוצע בשוטף, ככלי עבודה למשתמשי המידע השונים, בקרב גופי תכנון, עובדי המשרד והציבור הרחב.

פורמט ותצורות מידע
CD
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
04/04/2013
תאריך עדכון אחרון
04/04/2013
תאריך יצירת המטהדטה
04/04/2013
תדירות עדכון
אחר
תאריך קבלת השכבות לפורום
04/04/2013
תיחום גיאוגרפי
היטל: מרקטור רוחבי
רשת: רשת ישראל חדשה
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה