UserInfo
Menu
תיאור מידע
כותרת: בדיקהלה
קטגוריה ראשית
בריאות ומחלות
שפת הנתונים
עברית
מילות מפתח
אוטובוס, XXXXXXXXXX,
בדיקה

שפת המטהדטה
עברית
כותרת חלופית:
תקציר
בדיקת תקציר...

שם הארגון אחראי המידע
peek
איש הקשר בארגון
גג
תפקיד איש הקשר
גג
כתובת הארגון
דברת
גג 1
111111
פרטי קשר
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
אתר אינטרנט:
שם הארגון מפיץ המידע
peek
איש הקשר בארגון
גג
תפקיד איש הקשר
גג
כתובת הארגון
דברת
גג 1
111111
פרטי קשר
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
אתר אינטרנט:


נגישות
מגבלת שימוש
גג

מגבלת גישה
רמת דיוק
123
קנה מידה
500
הפצה
מספר דיסק
הפצה לאוניברסיטאות
הפצה רשויות מקומיות וועדות התכנון
מקורות
תיאור מרחבי
בדיקת תקציר...

ייצוג מרחבי
רסטר
סוג היישות
קו
אופן קליטת המידע
תוכניות
פורמט וסביבות ייצור
DWK(Auto Desk
גודל העברה
היסטוריית המידע
בדיקת תקציר...

פורמט ותצורות מידע
אחר
תאריכי המידע
תאריך יצירת השכבה
24/04/2018
תאריך עדכון אחרון
14/04/2018
תאריך יצירת המטהדטה
12/04/2018
תדירות עדכון
אין
תאריך קבלת השכבות לפורום
13/04/2018
תיחום גיאוגרפי
היטל: אחר
רשת: לא ידוע
מערב
::
מזרח
::
צפון
::
דרום
::
צפה צפה