UserInfo
Menu
סינון לפי
תאריך עדכון השכבה
SinunYear
קטגוריות
SinunCategory
ארגון מפיץ המידע
SinunIrgun
תוצאות חיפוש (69) מיין תוצאות לפי

גופי מים
גוף מים טבעי - ישות הידרולוגית טבעית שיש לה פני שטח של מים. גוף מים מלאכותי - ישות הידרולוגית מעשה י
המרכז למיפוי ישראל | 31/12/2009
מקורות מים
מקור מים - פתח בקרקע שהוא נקודת גישה למקור מים כגון: מעין, באר או בור מים.
המרכז למיפוי ישראל | 31/12/2009
קווים הידרוגרפים
קו הידרוגרפי - קו המייצג ישות או תופעה כלשהיא הקשורה לנושא מים (שלא כלול בשאר שכבות ההידרוגרפיה).
המרכז למיפוי ישראל | 31/12/2009
תחומי תפוצה של מיני בע"ח חולייתניים בסכנת הכחדה
שכבה פוליגונלית של תפוצת מיני החולייתנים שבסכנת הכחדה ובסיכון בישראל. פירוט לגבי כל מין (בליווי צילו
החברה להגנת הטבע | 31/12/2002
VeterinaryOffices
אתרי משרדי הלשכות וטרינריות
משרד החקלאות | 31/12/1899
RegionalOffices
אתרי משרדי מחוזות משרד החקלאות
משרד החקלאות | 31/12/1899
חלקות א1
משבצות : חלקות א
משרד החקלאות | 31/01/2013
mishbazot_borders1
משבצות ושטחים חקלאיים
משרד החקלאות | 31/01/2013
Mishbazot_borders_MultipartT
משבצות ושטחים חקלאיים - איחוד פוליגונים
משרד החקלאות | 31/01/2013
נחלים
שכבה קוית של נחלים עם שמותיהם. נתונים קבועים- מספר, שם,קואורדינאטות (התחלה וסוף) שטח אגן היקוות,אור
רשות המים | 29/01/2013
  7   6   5   4   3   2   1