UserInfo
Menu
סינון לפי
תאריך עדכון השכבה
SinunYear
קטגוריות
SinunCategory
ארגון מפיץ המידע
SinunIrgun
תוצאות חיפוש (9) מיין תוצאות לפי

workhours_transport
נתונים על שעות עבודה ואמצעי הגעה לעבודה המעודכנים למפקד האוכלוסין והדיור. נתונים אודות שעות עבודה ב
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 27/12/2008
civil_labour_force
נתונים על אוכלוסיית בני 15 ומעלה בכח העבודה הישראלי המעודכנים למפקד האוכלוסין והדיור על רקע שכבת תח
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 27/12/2008
employee_jobs
נתוני מעמד בעבודה של אוכלוסיית בני 15 ומעלה המעודכנים למפקד האוכלוסין והדיור על רקע שכבת תחומי שיפוט
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 27/12/2008
industries
נתוני המועסקים לפי ענפי תעסוקה מעודכנים למפקד האוכלוסין והדיור 2008 על רקע שכבת תחומי שיפוט היישובים
הלשכה המרכזית לסטטיטיקה | 27/12/2008
עסקאות נדלן יד ראשונה
המידע המוצג בשכבת עסקאות נדלן יד ראשונה עובד והוכן מנתוני מערכת חוק המכר של משהבש כולל פירוט נתוני מ
משרד הבינוי והשיכון | 14/10/2013
מפעלי מזון
שכבה נקודתית של מיקום כל מפעלי המזון להם רשיון משרד הבריאות. בשכבה כוללת נתוני כתובת, טלפונים, שם הע
משרד הבריאות | 14/09/2010
שכבת של תוכניות פיתוח בתחום התיירות
השכבה כוללת מיזמים תיירותיים אשר נדונו במוסדות התכנון
משרד התיירות | 01/08/2010
שכבת מידע על בתי מלון בים המלח
שכבת שנעשתה מדיגיטציה של אורתופוטו. השכבה כוללת את אתרי התיירות בים המלח וכוללת את שמותיהם ומספר החד
משרד התיירות | 01/08/2007
שכבת מידע על בתי מלון באילת
שכבת שנעשתה מדיגיטציה של אורתופוטו. השכבה כוללת את אתרי התיירות באילת וכוללת את שמותיהם ומספר החדרים
משרד התיירות | 01/08/2004
  1